Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Op het gebruik van deze website (www.humanresourceslab.nl) zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. De disclaimer  (gebruiksvoorwaarden) maakt een intergraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: HR Lab, Human Resources Lab, gevestigd te Oostzaan. Evenals de daaronder vallende handelsnamen Judith Taanman en Leading Presence. 

 

Opdrachtgever : Iedere natuurlijke of rechtspersoon die (online) diensten of (online) producten van het HR Lab afneemt, dan wel met wie HR Lab in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;  

Overeenkomst : Iedere overeenkomst die tussen HR Lab en een opdrachtgever tot stand komt;  

Opdracht : Iedere opdracht die door een opdrachtgever aan HR Lab wordt verstrekt;  

Kandidaat : Door HR Lab in het kader van een opdracht voorgedragen persoon;  

Arbeidskracht : Door HR Lab in het kader van een opdracht aan opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskracht, waaronder in ieder geval begrepen werknemers en door HR Lab ingehuurde zelfstandigen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HR Lab en een opdrachtgever, waarop HR Lab deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen HR Lab en een opdrachtgever, voor de uitzonderlijke situatie dat de uitvoering waarvan door HR Lab derden moeten worden ingeschakeld. 
 3. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij HR Lab nadrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat die voorwaarden wel van toepassing zijn. 

Artikel 2. Offertes  

 1. HR Lab is slechts aan een offerte gebonden, indien en voor zover deze door opdrachtgever binnen de op de aangegeven termijn, zoals benoemd op de offerte, schriftelijk wordt aanvaard. Offertes die niet binnen deze termijn worden aanvaard, komen te vervallen.
 2. Alle tarieven in de genoemde offertes zijn te vermeerderen met BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst  

 1. HR Lab zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verbintenissen voor HR Lab uit de overeenkomst, moeten worden geduid als inspanningsverplichtingen. 
 2. Als zich onverhoopt een situatie voordoet, waarbij de opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde prestatie van mensen die door HR Lab worden ingezet, dan verwacht HR Lab dat opdrachtgever deze klachten of ontevredenheid binnen bespreekbaar maakt en HR Lab zodoende de gelegenheid geeft om te herstellen en alsnog aan de verwachtingen te voldoen. 
 3. HR Lab zal te allen tijde de medewerkers van opdrachtgevers respectvol benaderen; HR Lab verwacht van de opdrachtgever en haar medewerkers eenzelfde respectvolle houding. HR Lab kan de in de overeenkomst met opdrachtgever omschreven diensten zelf of door derden laten verrichten. 
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens en/of voorzieningen, waarvan HR Lab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HR Lab worden verstrekt zodat de werkzaamheden goed en volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd. 

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn  

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één concrete opdracht, bepaalde of onbepaalde tijd. Welke uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeenkomen. 
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan HR Lab de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd. 
 3. Zijn in het kader van de overeenkomst termijnen overeengekomen, dan zijn dat nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient HR Lab dit tijdig laten weten zodat de planning kan worden aangepast, of dient opdrachtgever HR Lab derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, voordat verzuim intreedt. 

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst  

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen nog te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen de overeenkomst in onderling overleg aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan HR Lab voor zover zij dat noodzakelijk acht, het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wijzigen. HR Lab treedt daarover tijdig in contact met opdrachtgever. 
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, treedt HR Lab daarover tijdig in contact met opdrachtgever. 

Artikel 6. Geheimhouding  

HR Lab en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als die door de andere partij als zodanig is aangemerkt en/of als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijk is in ieder geval informatie over contracten, afnemers, prijsstellingen, klanten, financieel en commercieel bedrijfsbeleid en overige bedrijfsinformatie, waaronder informatie over de organisatie, beloningssystemen, personeelsbestand etc. HR Lab legt deze geheimhoudingsplicht ook aan de door haar in te zetten personen op.

Artikel 7. Intellectuele eigendom  

 1. Het auteursrecht op alle door HR Lab vervaardigde schriftelijke stukken, waaronder in ieder geval offertes, documentatie, presentaties, rapporten, adviezen en ontwerpen komt toe aan HR Lab. 
 2. Door HR Lab vervaardigde stukken zijn bestemd voor gebruik door opdrachtgever en mogen niet zonder toestemming van HR Lab worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.
 3. Voor zover dit niet onder de geheimhoudingsplicht valt, mag HR Lab de bij de uitvoering van de overeenkomst verworven kennis voor andere doeleinden gebruiken. 

Artikel 8. Opeisbaarheid vorderingen, beëindiging van de overeenkomst  

 1. De vorderingen van HR Lab op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar, indien: 
 2. Aan HR Lab omstandigheden bekend zijn geworden die gegronde redenen geven om te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen. Daarvan is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake als opdrachtgever wordt geliquideerd, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, of surseance van betaling is verleend; 
 3. HR Lab opdrachtgever heeft gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid onvoldoende is, dan wel uitblijft.
 4. Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet. 
 5. In genoemde gevallen kan HR Lab de uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van HR Lab om te een schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 9. Gebreken, klachttermijn  

 1. Klachten over door HR Lab verrichte werkzaamheden, moeten, op straffe van verval van alle rechten, schriftelijk aan HR Lab worden gemeld binnen 8 dagen, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat de tekortkoming of de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden. 
 2. Indien HR Lab van mening is dat een klacht gegrond is, verricht HR Lab de werkzaamheden alsnog zoals overeenkomen, tenzij dat inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan HR Lab meedelen. 
 3. Als een goede nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, is HR Lab slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 14. 

Artikel 10. Vergoeding voor verleende diensten  

 1. De door opdrachtgever aan HR Lab verschuldigde projectmatige of structurele vergoeding voor verrichte diensten wordt per overeenkomst tussen partijen vastgesteld. 
 2. Door derden voor HR Lab gemaakte kosten worden, na overleg en akkoord gespecificeerd aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
 3. De tarieven zoals opgenomen in de offertes en aanbiedingen zijn inclusief gebruik van het hele HRLab team, exclusief reis- en verblijfskosten of andere opdracht gebonden kosten, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Wanneer een uurtarief is overeengekomen, wordt de verwerkte tijd per maand op een kwartier naar boven afgerond. Het daaraan corresponderende bedrag wordt doorberekend.

Artikel 11. Vergoeding voor onlineproducten of aankopen 

 1. Onder onlineproducten verstaan wij deelname tickets die zijn aangeschaft voor (online) workshops, trainingen of events, een van de abonnementen op de HR Lab academy, e-books, boeken en overige producten die op de website van het HR Lab worden aangeboden.
 2. De door opdrachtgever aan HR Lab verschuldigde vergoeding voor producten via de website (www.humanresourceslab.nlwww.judithtaanman.nl of www.leadingpresence.nl), zijn door het HR Lab opgesteld en worden minimaal een keer per jaar herzien.
 3. De kosten bij elk product staan, gespecificeerd bij elk product worden direct bij aanschaf aan de opdrachtgever in rekening gebracht en voldaan via de mogelijke betaalopties.
 4. Bij aanschaf van een product waar een abonnementsperiode aan gelieerd is, stemt opdrachtgever bij het geven van akkoord in met een stilzwijgende verlenging bij het einde van de abonnementsperiode. Uitzondering hierop is wanneer het abonnement onderdeel is van het 1-1 mentoring programma. Bij beëindiging van het mentoring programma, beëindigd ook het abonnement.  
 5. De opzegtermijn van een product met een abonnementsperiode is 1 volle kalendermaand. 
 6. In actie periodes waarbij online producten tegen een aangepaste prijs of voorwaarden worden aangeboden, worden afwijkende voorwaarden schriftelijk gecommuniceerd en/of bij de aanbieding bekend gemaakt.

Artikel 12. Datum wijzigen deelname (online) workshop, training of evenement 

Een kosteloos verzoek tot wijziging van de datum van een geplande workshop, training of evenement met is uitsluitend mogelijk tot 4 weken voorafgaand aan de datum van de workshop, training of evenement.  

Bij een verzoek tot wijziging van de datum tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de geplande datum van de workshop, training of evenement, rekent het HR Lab 25 euro administratieve kosten per wijziging, welke direct na de bevestiging van de wijziging moet worden voldaan. De wijziging is definitief als de betaling voldaan is. 

Een verzoek tot wijziging van de datum tot uiterlijk 2 weken voorafgaand de geplande datum van de workshop, training of evenement, wordt uitsluitend gehonoreerd indien HR Lab hier expliciet schriftelijk mee akkoord gaat.  

Indien gehonoreerd rekent het HR Lab 50 euro administratieve kosten per wijziging, welke direct na de bevestiging van de wijziging moet worden voldaan. De wijziging is definitief als de betaling voldaan is. Uitzondering hierop zijn de gratis events. Deze data zullen niet worden gewijzigd. 

Artikel 13. Betaling van een (Online) workshop, training of evenement 

De aanschaf van deelname tickets aan een workshop, training of evenement van het HR LB, gebeurt op basis van vooruitbetaling. Vanwege de beperkte plekken garandeert deze vooruitbetaling de plek van de deelnemer in de workshop, training of evenement.  

Bij deelbetalingen zijn mogelijk bij programma’s vanaf EUR 400,– ex btw. Deze facturatie van deze deelbetalingen zal op de duur van de workshop, training of evenement worden afgestemd, waarbij het uitgangspunt is dat het volledige bedrag is voldaan voor de workshop, training of evenement is afgerond. 

Artikel 14. Annuleren deelname (Online) workshop, training of evenement 

Kosteloos annuleren van deelname met volledige restitutie van het aanschafbedrag, is uitsluitend mogelijk tot 6 weken voorafgaand aan de geplande datum van de workshop, training of evenement.  

Bij het annuleren van deelname tussen 6 en 2 weken voorafgaand aan de datum van de workshop, training of evenement, geldt een restitutie van 50% over het aanschafbedrag van een deelname ticket. 

Bij het annuleren van deelname tussen tot uiterlijk 2 weken voorafgaand de geplande datum van de workshop, training of evenement, is terugbetaling of restitutie niet mogelijk.  

Iedere andere annulering wordt uitsluitend gehonoreerd indien HR Lab hier expliciet schriftelijk mee akkoord gaat.  

Artikel 15. Betaling  

 1. Betaling op factuur vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, betaling voor online aankopen via onze websites vindt direct plaats.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van 1% per maand. 
 3. Door opdrachtgever gedane betalingen, strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van het door haar aan HR Lab verschuldigde.
 5. Nota’s moeten rechtstreeks aan HR Lab worden voldaan. Betalingen of voorschotten aan derden met de bedoeling betalingsverplichtingen aan HR Lab te voldoen, zijn niet toegestaan. 

Artikel 16. Incassokosten  

Is opdrachtgever inzake financiële verplichtingen in gebreke of verzuim en heeft HR Lab haar vordering ter incasso uit handen gegeven, dan is opdrachtgever verplicht aan HR Lab alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Deze kosten bedragen minimaal 10% van de verschuldigde som.  

Artikel 17. Aansprakelijkheid  

 1. HR Lab aanvaardt slechts aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, voor schade die is ontstaan ten gevolge van een aan HR Lab toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van een overeenkomst of door onrechtmatige daad, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en slechts voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 
 2. Buiten de in lid 1. Genoemde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij langdurige overeenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. 
 3. HR Lab is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 
 4. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 5. Verlies van gegevens. De opdrachtgever zal zorgdragen voor back-up en bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens die door de opdrachtgever aan HR Lab ter beschikking worden gesteld. 
 6. Iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens HR Lab, zal opdrachtgever HR Lab hiervan vrijwaren. 
 7. HR Lab is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen geleden verlies, gederfde omzet en/of winst en gemiste besparingen. 
 8. HR Lab zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen. 

Artikel 18. Overmacht  

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel worden, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken verstaan, waarop HR Lab geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld maar niet uitputtend: stakingen, ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de tewerkgestelde arbeidskracht en geen vervanging mogelijk is). 
 2. Bij overmacht worden de verplichtingen van HR Lab opgeschort. Indien de periode waarin HR Lab haar verplichtingen wegens overmacht niet kan nakomen, langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval schadeplichtigheid ontstaat. 
 3. Indien HR Lab bij het intreden van de overmacht al kosten heeft gemaakt, mag zij deze factureren en is opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen.  

Artikel 19. Boetebeding  

Indien opdrachtgever in strijd handelt met één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit artikelen 6. (Geheimhouding) en 7. (Intellectuele eigendom) van deze Algemene voorwaarden, dan verbeurt opdrachtgever aan HR Lab, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning is vereist en ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever valt toe te rekenen, per overtreding eenmalig een direct opeisbare boete van € 15.000, alsmede een boete van € 1.000 per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Zulks onverminderd het recht van HR Lab om nakoming of volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.  

Artikel 20. Geschilbeslechting 

Ter zake uit overeenkomsten voortvloeiende geschillen, is uitsluitend de rechter van de vestigingsplaats Oostzaan bevoegd, tenzij dwingendrechtelijk de Kantonrechter van de vestigingsplaats van opdrachtgever bevoegd is of HR Lab verkiest het geschil bij de volgens de wet bevoegde rechter aan te brengen.   

Artikel 21.  

Toepasselijk recht op elke overeenkomst tussen HR Lab en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.   

Artikel 22.  

Nietigheid en rechtsgeldigheid bepalingen Indien één of meer bepalingen uit de Algemene voorwaarden, nietig of niet rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht.  

Bericht achterlaten? Dat kan!

Laat mij al je uitdagingen en vragen weten. Ik help je graag op jouw reis naar jouw persoonlijke groei en die van jouw organisatie!